Kneza Paskača 16 - 18, 11273 Batajnica | 011/787-0348|office@tricom.rs

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta 2019-12-02T10:57:43+00:00

TRICOM d.o.o. je preduzeće koje se dugi niz godina uspešno bavi proizvodnjom i prodajom metalnih proizvoda u građevinarstvu i metaloprerađivačkoj industriji.
Filozofija TRICOM-a je da nema konkurenciju, već samo poslovne prijatelje i saradnike. Samim tim većina zanatskih radionica i preduzeća u metaloprerađivačkoj delatnosti iz šireg okruženja sarađuje sa nama.

Cilj TRICOM-a je da održi i unapredi svoju poziciju na tržištu u pogledu kvaliteta robe, proizvoda i usluga koje pruža svojim komitentima. Da bismo ovaj cilj ostvarili, potrebno je da budemo prepoznatljivi na tržištu i da se konstantno usavršavamo u svim aspektima našeg poslovanja.
Politika kvaliteta preduzeća TRICOM d.o.o. zasniva se na nekoliko osnovnih prinipa:

  • sistem upravljanja, dokumentovan i usklađen sa standardom ISO 9001, omogućava efikasnije odvijanje procesa rada u svim domenima poslovanja i stvara uslove za stalna poboljšanja;
  • domaćinski odnos u poslovanju omogućava racionalizaciju troškova bez narušavanja kvaliteta proizvoda i uslova rada;
  • stalno obnavljanje opreme i korišćenje novih tehnologija u službi je kvaliteta proizvoda i povećanja produktivnosti i rentabilnosti poslovanja;
  • kvalitetni proizvodi, izrađeni prema zahtevima i potrebama tržišta, a u skladu sa međunarodnim tehničkim standardima i propisima;
  • održavanje korektnih poslovnih odnosa sa kupcima u cilju zadovoljavanja njihovih potreba u pogledu kvaliteta robe, proizvoda i usluga, poštujući ugovorene uslove isporuke;
  • razvijanje partnerskih odnosa sa dobavljačima u cilju obezbeđivanja što kvalitetnijih materijala za izradu gotovih proizvoda. Dobavljače biramo na osnovu njihove sposobnosti da ispune definisane kriterijume isporuke;
  • učešće preduzeća u sportskim, kulturnim i humanitarnim manifestacijama predstavlja doprinos kvalitetnijem životu šire društvene zajednice.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet odgovoran je za obezbeđenje procesa potrebnih za primenu i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom.
Svi zaposleni u TRICOM d.o.o. se obavezuju da prihvataju i razvijaju kulturu kvaliteta, da na svojim radnim mestima izvršavaju radne obaveze u skladu sa ovom politikom i ciljevima kvaliteta.

Direktor
Dragan Trivanović

TRICOM – Vaš poslovni prijatelj od 1966. godine

Tricom Info

Kneza Paskača 16 - 18, 11273 Batajnica

Phone: +381 (0) 11/787-0348

Mobile: +381 (0) 60/380 16 68

Translate »